สรุปโครงการ
ใช้ในการประเมิน วงรอบที่ วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561


สามารถเพิ่มโครงการได้ที่ ระบบบันทึกโครงการ
   เครื่องมือค้นหา
หน่วยงาน
รหัสโครงการ
หัวข้อโครงการ
 
จำนวนโครงการที่แสดง 19 โครงการ
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ หลักฐานโครงการ รูปภาพ รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ
ภาควิชาเคมี ศธ 0530.4(3)/529 โครงการ “Chemistry and Cultural Exchange Program” in Thailand ครั้งที่ 1 (CCEPT-1) โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-22 มิถุนายน 2559
    การบริการวิชาการในระดับนานาชาติ 2016-06-01 00:00:002016-06-22 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160902122648-โครงการ อ.เอ.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาเคมี ศธ0530.4(3)/707 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต ชั้นปี 1
อื่นๆ 2016-07-28 00:00:002016-07-28 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160902132753-โครงการ.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาเคมี ศธ0530.4(3)/195 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปี 2558
อื่นๆ 2016-04-06 00:00:002016-04-06 00:00:00 รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาเคมี ศธ0530.4(3)/604 โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน
อื่นๆ 2016-06-01 00:00:002016-07-31 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160902133739-โครงการที่อนุมัติแล้ว.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาเคมี ศธ0530.4(3)/228 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตเคมี ประจำปี 2559
อื่นๆ 2016-04-06 00:00:002016-04-06 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160902134530-โครงการปัจฉิม.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาเคมี ศธ 0530.4(3)/205 โครงการ“รดน้ำดำหัว ครอบครัวเคมี 2559
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2016-04-04 00:00:002016-04-04 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160902141643-โครงการสงกรานต์ 59.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาเคมี ศธ0530.4(3)/703 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงานของนิสิตภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2558
อื่นๆ 2016-08-02 00:00:002016-08-05 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160902150252-โครงการที่อนุมัติแล้ว.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาฟิสิกส์ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ภาควิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2559
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2016-04-08 00:00:002016-04-08 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160815093030-ขออนุมัติ.pdf
20160815093035-รายชื่อผู้เข้าร่วม.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาฟิสิกส์ โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Latex
อื่นๆ 2016-04-07 00:00:002016-04-09 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160815093610-ขออนุมัติ.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาฟิสิกส์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีการการเคลือบฟิล์มบาง ครั้งที่ 1
อื่นๆ 2016-06-22 00:00:002016-06-22 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160815094059-ขออนุมัติ.pdf
20160815094129-เบิกเงินค่าอาหาร.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาฟิสิกส์ โครงการบรรยายวิชาการเรื่อง Feasibility study of small
อื่นๆ 2016-04-20 00:00:002016-04-20 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160815094642-ขออนุมัติ.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาฟิสิกส์ โครงการวิพากษ์หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์
อื่นๆ 2016-07-21 00:00:002016-07-21 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160815094815-ขออนุมัติ.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาฟิสิกส์ โครงการเสวนาเรื่อง การทำงานของนักฟิสิกส์กับภาคอุตสาหกรรม
อื่นๆ 2016-04-04 00:00:002016-04-04 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160815095015-ขออนุมัติ.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาฟิสิกส์ โครงการค่ายสานสายใยพี่ให้น้อง ครั้งที่ 20
อื่นๆ 2016-05-19 00:00:002016-05-22 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160815095215-ขออนุมัติ.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาฟิสิกส์ โครงการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางดาราศาสตร์ในสถานปฏิบัติงานจริง
อื่นๆ 2016-04-10 00:00:002016-04-12 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160815095404-ขออนุมัติ.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาฟิสิกส์ โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559
อื่นๆ 2016-08-18 00:00:002016-08-20 00:00:00 20160817110904-คำสั่ง.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาฟิสิกส์ โครงการถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2016-08-05 00:00:002016-08-05 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160817105021-ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน.pdf
20160817105208-สรุปโครงการถวายเทียน.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
ภาควิชาฟิสิกส์ โครงการบอกเล่าประสบการณ์ฝึกงานนิสิต
อื่นๆ 2016-08-02 00:00:002016-08-02 00:00:00
• หลักฐาน 1 20160817105427-เบิกเงินโครงการบอกเล่าประสบการณ์ฝึกงานของนิสิต.pdf
20160817105620-สรุปโครงการบอกเล่าประสบการณ์นิสิตฝึกงาน.pdf
รับเข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายและแนวปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ
ดูรายละเอียดข่าวและภาพทั้งหมด
บริการวิชาการ 2016-07-08 00:00:002016-07-08 00:00:00 20160811101742-โครงการความปลอดภัยสารสนเทศ.pdf
รับเข้าสู่ระบบ