FAQ
1. Q: ไม่มีรายวิชาที่สอน จะทำอย่างไร ?
 

A: อยากเป็นได้หลายกรณีเช่น
1.รายวิชานั้นตกหล่นไม่ได้ป้อนเข้าสู่ระบบ
ในกรณีที่วิชานั้นๆ อยู่ในวงรอบการประเมิน ให้แจ้งมาทางผู้ดูแลระบบ และเพื่อลดความผิดพลาดและง่ายต่อการอ้างอิงให้ส่งข้อมูลรายวิชานั้นๆมาในระบบ EOffice แจ้งมาที่ เกรียงไกร นามพุทธา(ผู้พัฒนาระบบ)แจ้งรายละเอียดของวิชานั้นๆให้ครบด้วยครับเช่น
รหัสวิชา 0201309 ชื่อวิชา Mathematical Packages 3 (2-2-5) จำนวน 3 หน่วยกิต แบ่งเป็น ทฤษฎี 2 หน่วยกิต และปฏิบัติ 1 หน่วยกิต

2.ในกรณีวิชานั้นไม่มีหน่วยกิตบรรยาย เช่น 3(0-6-3) ถ้าเข้าไปเพิ่มในการสอนบรรยาย จะไม่ปรากฏรายวิชานั้น ต้องถ้าไปที่สอบปฏิบัติ

   
2. Q: ในแบบ ป.01 จำเป็นต้องแนบหลักฐานหรือไม่ ?
  A: ไม่จำเป็เนื่องจากข้อมูลที่กรอกเป็น แบบ ป.01 ยังไม่มีการบังคับให้แนบไฟล์ แต่จะแนบไฟล์หลักฐาน หรือ ไม่แนบ ไฟล์หลักฐาน ก็ได้ เพราะหลักฐานสามารถเพิ่มเติมในการกรอก แบบ ป.03
ในการกรอก แบบ ป.01 ที่ให้มีการแนบไฟล์ กรณีที่มีหลักฐานแล้วต้องการ กรอกข้อมูลไว้สำหรับแบบ ป.03 เมื่อถึงเวลากรอกแบบ ป.03 ระบบจะดึงข้อมูลจากป.01 มาทั้งหมด โดยไม่ต้องกรอกใหม่
   
3. Q: โครงการ วมว จะต้องกรอกหัวข้อใด ?
  A: ในกรณี้เป็น วิทยากร/กรรมการต่างๆ/ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิขาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ อยู่ในข่าย 3.4) งานบริการวิชาการรับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
       ในกรณีเชิญไปสอนจะเข้าข่าย 3.5) งานบริการวิชาการรับเชิญรายบุคคล/งานบริการการสอนโรงเรียนต่าง ๆ เช่น สารคามพิทยาคม /อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน