ภาระงานปี 44
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ 
ตามระเบียบ ก.บ.ม. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของพนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2544
รายละเอียด หน่วยกิต : หน่วยภาระงาน/สัปดาห์
  ป.ตรี ป.โท ป.เอก    
ด้านการสอน          
  1. การสอนภาคบรรยาย          
      บรรยายวิชาเดิม 1:2 1:3 1:4    
      บรรยายวิชาใหม่ 1:4 1:5 1:6    
           
 2. การสอนภาคปฏิบัติ 1:2 1:2 1:2    
 3. การสอนเสริม (50 คน/กลุ่ม) 1:2 1:2 1:2    
 4. การควบคุมการสัมมนา          
      ที่ปรึกษาหลัก 2 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์  
      ที่ปรึกษาร่วม 1 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์
ค่าน้ำหนัก (2) ความสำคัญ/ความยากง่ายของงาน
    คณาจารย์สามารถเลือกค่าถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการประเมิน วงรอบที่ 1 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2557)
โดยสามารถเลือกใช้ได้เพียง 1 รูปแบบในการประเมินฯเท่านั้น
รูปแบบ การสอน(%) งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ(%) บริการวิชาการ(%) ทำนุบำรุงฯ(%) บริหารจัดการและอื่น ๆ (%)
1 45 35 10 5 5
2 45 30 15 5 5
3 45 30 10 5 10
      คณะกรรมการสอบที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้สอน 2 หน่วยภาระงาน/เรื่อง      
                
 5. การควบุคมการฝึกงาน/ฝึกสอน          
     อาจารย์ผู้ประสานหลัก 1 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์  
     อาจารย์ผู้ช่วย 0.5 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์  
     อาจารย์นิเทศก์ 1 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์  
 6. ที่ปรึกษาโครงการปริญญานิพนธ์ (ป.ตรี)          
      ที่ปรึกษาหลัก 3 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์  
      ที่ปรึกษาร่วม 1 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์      
 7. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ป.โท/เอก)          
      ที่ปรึกษาหลัก 5 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์  
      ที่ปรึกษาร่วม 2 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์      
 8. ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ          
  ป.ตรี ป.โท/เอก  
      ที่ปรึกษาหลัก 2 3  
      ที่ปรึกษาร่วม 1 1      
 9. อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ 2 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์      
 10. อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านกิจกรรมนิสิต 1 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์      
 11. ผู้ประสานงานรายวิชา (2 กลุ่มขึ้นไปในรายวิชาพื้นฐาน/ผู้ประสานงานกลุ่มย่อย) 2 หน่วยภาระงาน/สัปดาห์      
 12 .กรรมการสอบ Senior Project/วิทยานิพนธ์/คณะกรรมการสอบสัมมนา/กรรมการคุมสอบ ป ตรี 1หน่วยภาระงาน/เรื่อง หรือ 1 หน่วยภาระงาน/วิชา บัณฑิตศึกษา 2 หน่วยภาระงาน/เรื่อง หรือ 2 หน่วยภาระงาน/วิชา