Username
 
 
 Password
 
 
    สมัครสมาชิกใหม่
 
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ 


เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์
- เพื่อจะทำข้อตกลงการใช้บริการข้อมูล ข่าวสาร และการติดต่อกันผ่านระบบงานสารบรรณและปฏิทินนัดหมาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณสมบัติในการสมัคร
- จะต้องเป็นบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น
ประโยชน์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคณะวิทยาศาสตร์ให้รวดเร็วขึ้น
- มีฐานข้อมูลด้านเอกสารในส่วนการสืบค้นเอกสารที่รวดเร็วถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้
- มีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งทำการบันทึกในรูปแบบฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเอกสารสูญหายได้
- อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเมื่อได้ใช้งานระบบนี้
- ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร
- จัดเก็บข้อมูลเอกสารของบุคคล หรือหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และเก็บเป็นสถิติในการอ้างอิง ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องการอ้างอิง
- มีปฏิทินเตือนความจำส่วนบุคคล เพื่อเตือนความจำในการปฏิบัติงาน
- มีระบบปฏิทินนัดหมายการประชุม เพื่อใช้ในการนัดหมายระหว่างบุคคล หรือนัดหมายประชุมร่วมกันในหน่วยงาน
ขั้นตอนการสมัคร
  ๐ ลงทะเบียน On Line
  ๐ ทางผู้ดูแลระบบจะตอบกลับพร้อมแจ้งข้อมูล Username และ Password ให้ท่านทราบทาง E-Mail Address ที่ท่านได้กรอกสมัครไว้ครับ

  การให้บริการระบบสารบรรณและนัดหมาย
อยู่ภายใต้กฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐